Skog med en sjö som liknar ett hjärta

Uppförandekod

Parking Partner AB skall med ansvar och kunskap ge ett bidrag till att bygga ett hållbart samhälle.

Parking Partner AB strävar efter att skapa värde för sina kunder, medarbetare och andra intressenter genom att erbjuda tjänster och varor på den nationella marknaden.

Parking Partner AB ska följa denna Uppförandekod såväl som all gällande lagstiftning.

 1. Uppträdande
  Parking Partner AB skall stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Parking Partner AB bedriver verksamheten med god affärssed och agerar så att branschens anseende inte skadas. Parking Partner AB ska ha en korrekt bokföring och medverkar inte till skatte- eller miljöbrott.
 2. Mutor
  Parking Partner AB får inte direkt eller indirekt erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighets beslut eller agerande. Parking Partner AB råder sina samarbetspartners att införa och tillämpa tydliga regler gällande gåvor, tjänster, underhållning eller andra förmåner som har ett oskäligt värde och kan betraktas som muta eller gentjänst eller som kan besvära företaget eller medarbetaren om de blir allmänt kända.
 3. Kartell-och konkurrenslagstiftning
  Parking Partner AB ska fullständigt och i positiv anda följa alla kartell och konkurrenslagar.
 4. Förhållande till anställda
  Parking Partner AB arbetar aktivt för en god arbetsmiljö genom att minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och drogmissbruk och är ansluten till företagshälsovård. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Parking Partner AB ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla personer, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Parking Partner AB ger medarbetarna rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt. Parking Partner AB underhåller utrustning/material och säkrar att undermålig utrustning/material inte används.
 5. Förhållande till kund
  Parking Partner AB har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Att anlita Parking Partner AB är en kvalitetsgaranti för kunden och strävar efter att skapa värde för sina kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Parking Partner AB ska ge sina kunder och underentreprenörer information om Uppförandekoden.
 6. Förhållande till andra aktörer
  Parking Partner AB förväntas ställa samma höga krav på underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. När Parking Partner AB bedömer och väljer ut underentreprenörer och samarbetspartners skall förmågan att leva upp till kraven i Uppförandekoden vara ett urvalskriterium. Rutiner för bedömning finns i ledningssystemet.
 7. Miljö
  Parking Partner AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Parking Partner AB har en ytterst ansvarig för miljöfrågor i företaget och som ingår i företagsledningen.
 8. Åtgärder i händelse av avvikelser mot Uppförandekoden
  Beteenden som avviker mot Uppförandekoden inom Parking Partner AB ska lämnas ansvarig Per-Erik Nilsson. Det får inte förekomma någon som helst vedergällning för anmälan av avvikelser mot Uppförandekoden.
 9. Uppföljning och rapportering
  Parking Partner AB följer upp efterlevnaden av Uppförandekoden en gång per år vid ledningens genomgång. Företagsledningen skall då bekräfta att Uppförandekoden efterlevts.
Mina sidor företag Mina sidor